“موسسه ی کودکان سرزمین من” نهادی مستقل،غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که در راستای ایفای وظیفه ی انسانی خود همچون دیگر انسان دوستانِ عرصه ی اجتماعی با معطوف کردنِ توجه خود به رشد و بالندگیِ جسمی، روانی، اجتماعی کودکان بدسرپرست و بدون سرپرست با شماره ثبت ۳۴۳۷۳ از سال ۱۳۹۳ پا به عرصه ی فعالیت نهاده است.

بیانیه ی مأموریت: موسسه ی کودکان سرزمین من خود را موظف به حمایت از کودکان بد سرپرست و بی سرپرست کشور، به منظور رشد همه جانبه ی آنها در محیطی توأم با امنیت، نشاط و آموزش می داند.

چشم انداز: دستیابی تمامی کودکان ایرانی بدسرپرست و بی سرپرست به حقوق انسانی خویش

ارزش های محوری:

 • تمرکز بر فعالیت های غیرانتفاعی، غیر سیاسی و داوطلبانه
 • احترام به حریم کودک و حفظ اسرار وی
 • عدم تبعیض قومیتی و مذهبی
 • تعهد به مفاد پیمان نامه ی جهانی حقوق کودک
 • عدم استفاده ی ابزاری از کودک
 • حفظ اسرار حامیان و داوطلبان
 • تعهد به توانمند سازی سرمایه های انسانی و قدردانی از آنها
 • شایسته گزینی و شایسته سالاری در همکاری با کارکنان و داوطلبان
 • شفافیت مالی برای تمام ذی نفعان

 

 

ارکان موسسه عبارتند از :

 • هیأت امناء
 • هیأت مدیره
 • مدیرعامل
 • بازرس یا بازرسان