سالی دیگر را هرچند به سختی و تلخ کامی به پایان می‌بریم؛ سالی که در تمام روزهای پرتلاطمش، تنها ره‌توشه‌ی ما امید به نور و روشنایی بوده… اما در واپسین روزهای این سال از یاد نمی‌بریم که برای ما ایرانیان، نوروز این آیین کهن باستانی، نشانی است از گذر تاریکی و سرما به نور و رویش.

برایتان در سال جدید، جان گرفتن نهال امید، شادکامی، شادی و روزهای روشن را آرزومندیم…

امید که در سال جدید ردی از رنج، خشم، کینه به روزگارمان سایه نیفکند و بتوانیم در کنار هم بهترین‌ها را برای کودکان سرزمینمان رقم بزنیم.

برای شنیدن “لبخند کودکان‌مان” فایل زیر را پلی کنید.

سالی دیگر را هرچند به سختی و تلخ کامی به پایان می‌بریم؛ سالی که در تمام روزهای پرتلاطمش، تنها ره‌توشه‌ی ما امید به نور و روشنایی بوده… اما در واپسین روزهای این سال از یاد نمی‌بریم که برای ما ایرانیان، نوروز این آیین کهن باستانی، نشانی است از گذر تاریکی و سرما به نور و رویش.

برایتان در سال جدید، جان گرفتن نهال امید، شادکامی، شادی و روزهای روشن را آرزومندیم…

امید که در سال جدید ردی از رنج، خشم، کینه به روزگارمان سایه نیفکند و بتوانیم در کنار هم بهترین‌ها را برای کودکان سرزمین‌مان رقم بزنیم.

برای شنیدن “لبخند کودکان‌مان” فایل زیر را پلی کنید.

کودکان سرزمین من (1)