من پنج ساله شدم

من پنج ساله شدم. برای بزرگ شدنم، برای این که بتوانم امنیت، نشاط و آموزش را برای کودکانم داشته باشم و در پیچاپیچ سختی ها و مشکلات، شادی ها و کامیابی ها، برای این که شاهد رشد کودکان سرزمین مان باشم، دستم را گرفتید.

سپاس از بودن تان.

photo_2017-07-23_12-47-28