خانه‌ای برای خردسالان موسسه کودکان سرزمین من

با توجه به اهداف استراتژیک موسسه کودکان سرزمین من در خصوص گسترش حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست کشور و به منظور رشد همه جانبه‌ی آنها در محیطی توأم با امنیت، نشاط و آموزش، موسسه واحدی از ساختمان استیجاری‌اش را برای کودکان خردسال خود در نظر گرفته است.

برای تجهیز واحد وی‍ژه‌ی خردسالان تحت پوشش در زمینه‌های وسایل و لوازم خانه موسسه به همراهی شما حامیان نیاز دارد.

برای اطلاعات بیشتر با دفتر موسسه کودکان سرزمین من به شماره ۸۸۷۵۲۵۵۰ تماس حاصل فرمایید.