کودکان سرزمین من

“موسسه ی کودکان سرزمین من” نهادی مستقل،غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که در راستای ایفای وظیفه ی انسانی خود همچون دیگر انسان دوستانِ عرصه ی اجتماعی با معطوف کردنِ توجه خود به رشد و بالندگیِ جسمی، روانی، اجتماعی کودکان بدسرپرست و بدون سرپرست با شماره ثبت ۳۴۳۷۳ از سال ۱۳۹۳ پا به عرصه ی فعالیت نهاده است.

درباره ما بیشتر بخوانید…